Aktyvių politikų sąrašas

Pavadinimas Tipas Naudotojo sutikimas
VU Privatumo politika/VU Privacy Policy Svetainės politika Visi naudotojai

Santrauka

Vilniaus universitetas gerbia Jūsų privatumą, todėl šia Privatumo politika ir Asmens duomenų tvarkymo Vilniaus universitete tvarkos apraše išdėstytomis nuostatomis siekiame aiškiai ir skaidriai informuoti Jus, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis. Mūsų Privatumo politikoje, be kitų dalykų, aprašoma, kokius duomenis ir kokiu tikslu renkame, kaip galite valdyti savo duomenis ir kaip su mumis susisiekti.

Norime paskatinti Jus perskaityti šią Privatumo politiką https://www.vu.lt/privatumo-politika


Vilnius University respects your privacy and the provisions set out in this Privacy Policy and the Description of the procedure for personal data processing at the University of Vilnius provide information about how the University manages your personal data. Our Privacy Policy describes, among other matters, what data and for what purposes are collected, how you can manage your data and how to contact us.

We would like to encourage you to read this Privacy Policy https://www.vu.lt/en/privacy-policy
Visa politika

Vadovaujantis Vilniaus universiteto rektoriaus 2020 m. lapkričio 10 dienos įsakymu Nr.  451:

– įgyvendinant studijų teorinių užsiėmimų (paskaitų) garso ir (ar) vaizdo įrašymą, tvarkomi šie asmens duomenys (toliau kartu – asmens duomenys): vardas, pavardė, atvaizdas, vaizdo ir garso įrašai. Duomenys renkami iš Vilniaus universiteto informacinės sistemos ir nuotoliniu būdu vykdomame studijų teoriniame užsiėmime (paskaitoje) dalyvaujančio asmens, panaudojant vaizdo ir garso įrašymo įrangą;
– studijų teorinių užsiėmimų (paskaitų) metu studijuojančiųjų asmens vardas, pavardė ir kiti prisijungimo paskyros duomenys yra tvarkomi studijų sutarties pagrindu, vaizdo ir garso duomenys tvarkomi tik asmeniui sutinkant.
– nesutikus su asmens duomenų tvarkymu, teorinio užsiėmimo (paskaitos) dalyvis gali aktyviai nedalyvauti teoriniame užsiėmime (paskaitoje) (neužduoti klausimų ir pan.), susipažinti su dėstoma medžiaga patogiu studijuojančiajam metu bei savo klausimus pateikti vykdomo studijų teorinio užsiėmimo (paskaitos) pabaigoje, dėstytojui pabaigus užsiėmimo garso ir (ar) vaizdo įrašymą;
– studijuojantysis, aktyviai dalyvaujantis teoriniame užsiėmime (paskaitoje), kai yra vykdomas garso ir (ar) vaizdo įrašymas, savo veiksmais sutinka, kad jo vaizdo ir (ar) garso duomenys būtų tvarkomi;
– studijuojančiųjų teisės ir jų įgyvendinimo tvarka bei kita su asmens duomenų tvarkymu susijusi informacija yra nustatyta Apraše bei kituose Vilniaus universiteto teisės aktuose.

Norime paskatinti Jus perskaityti Universiteto privatumo politiką https://www.vu.lt/privatumo-politika ir Aprašą.

According to the Rector's order No. 451, 2020:

- when implementing audio and / or video recording of theoretical study sessions (lectures), the following personal data (hereinafter together - personal data) are processed: name, surname, image, video and audio recordings. Data are collected from the information system of Vilnius University and a subject participating in a remote (hybrid) lectures (using video and audio recording equipment);

- during theoretical study sessions (lectures) the name, surname and other data of the login account of the students are processed on the basis of the study agreement. Video and audio data are processed only with the consent of the subject;

- in case when subject would like to avoid the processing of personal data, subject shall not actively participate in the theoretical activity (lecture) (ask questions, etc.), however can get acquainted with the taught material at a time convenient and submit questions to the presenter upon completion of the audio and / or video recording of the activity;

- the subject, who actively participates in the theoretical activity (lecture), when audio and / or video recording is performed, by his / her actions, agrees that his / her video and / or audio data will be processed;

- the procedure of students' rights and their implementation and other information related to the processing of personal data is established in the Privacy Policy and other legal acts of Vilnius University.

We would like to encourage you to read Vilnius University Privacy Policy, located https://www.vu.lt/en/privacy-policy and the related Rectors Decree.